Unknown: Function mcrypt_create_iv() is deprecated in C:\home\securitybg\public_html\system\library\encryption.php on line 8 Речник
Notice: Undefined variable: content_top_full in C:\home\securitybg\public_html\catalog\view\theme\marketshop\template\common\header.tpl on line 1424

Речник

ABB - Auto Black Balance – настройка на “ниво черно” на видеокамерата.

ABL - Automatic Black Level - автоматично изравняване на "ниво черно".

AC - Alternating Current – съкратено означение на променлив ток, мрежово захранване, 220 V

AES - Automatic Electronic Shutter - свойство на камерата да компенсира промените в осветеността от ярка слънчева светлина до полумрак.

AGC - Automatic gain control - автоматичен контрол на усилването на видеосигнала; електронна верига (платка във видеокамерата), проектирана да поддържа сигнала на приемливо ниво чрез усилването му, когато е твърде нисък и съответно редуцирането му, когато надвишава зададен лимит.

ALC - Automatic Level Control – автоматичен контрол на нивото на видеосигнала – например, снимане на тъмно без нуждата от промяна на настройките.

ALC - Auto Lens Control – автоматичен контрол на обектива от страна на видеокамерата. Виж Auto Iris.

Amplifier – електронен блок или уред, който се използва за повишаване на нивото или мощността на сигнала, преминаващ през него.

Analog – сигнал, който променя непрекъснато амплитудата си. Цифровият сигнал, за разлика от него, има само две стойности, представляващи 1 или 0.

ANR(S) = Automatic Noise Reduction (System) – (система за) автоматично намаляване на шума; потиска шума при ниски нива на сигналите в областта на високите честоти.

Anti-Aliasing - Софтуерен метод за заглаждане на ръбовете на диагоналните линии. Подобрява значително изобразяваната на екрана графика.

APB - Average Peak Balance – баланс на автоматичната експозиция на обектива, свързан с достигането на пикови стойности на яркостта в кадъра.

Aperture – регулиращ се отвор на обектива, контролиращ пропусканото количество светлина през него.

Aspect Ratio - Отношението на широчината към височината на графично изображение или монитора. То се получава като се разделят широчината и височината на едно число и се опростят до максимум. Например отношението на изображение с размери 640x480 е 4:3, където и двете стойности са разделени на 160. Вероятно се досещате, че и 800x600 и по-горните разделителни способности на монитора са в отношение 4:3, защото това е стандартът, който е приет за мониторите. Голяма част от по-старите телевизори също са 4:3, докато новите широкоекранни монитори и телевизори (самото име говори за тях) са например в отношение 16:9, 2.35:1 и др.

ATW - Auto Tracing White Balance - автоматичен баланс на белия цвят, който следи промяната на бялото по време на снимки, в реално време, сравнява го с еталон на белия цвят и репродуцира цветовете, без нуждата от операторска настройка. При специфични снимачни условия, обаче, е възможно цветопредаването да не е адекватно на реалните цветове.

Audio – звук.

Auto – автоматичен.

Auto iris - Това е автоматичен метод за промяна на големината на отвора на лещата, в зависимост от промените в осветеността. Тези лещи са идеални за места, където има честа промяна на осветеността, като външни паркинги и входове на сгради. Ако нивото на осветеност е ниско, ириса на лещата се отваря за да приеме повече светлина и така да се подобри качеството на картината, а когато осветеността е много висока, ириса на лещата се затваря за да не се заслепи камерата и да не се замъглява картината. С тази функция разполагат и някои камери.

Aux – Auxiliary (AUX) – допълнителен вход / изход.

AWB - Auto White Balance - видеокамерата автоматично открива най-светлата точка от изображението и я определя за бяла. Спрямо нея определя останалите цветове.

Back focus – разстоянието от задната леща на обектива до вертикалната равнина на проекция на изображението (CCD-преобразувателя във видеокамерата).

Back light – контрасветлина, задна светлина, способстваща снимания обект да се открои от фона. Често е с различна цветова температура в сравнение с тази на предното осветление, което създава цветова перспектива.
BLC - Back light compensation - функция на видеокамерата, да компенсира директното осветяване, като се запазват цветовете в изображението и намалява възможността за заслепяване на камерата.

Balun - преобразувател (видео балун), за пренос на видео сигнал по UTP(усукана двойка). Биват 2 вида - активни и пасивни. С активни може да се постигне преснос до 3000м. B/W и до 2400м. за цветно изображение. С пасивни 600м.

Bandwidth – количеството на звуковия или радио-спектър, необходим или използващ се от сигнала или вълната.

Bayonet mount – принцип на захващане на обектива към корпуса на камерата посредством три дъгови жлебове и притягащ пръстен. Байонетът често се използва и като електрически съединител между обектива и камерата.

BBD - Bucket Brigade Device – другото наименование на CCD. Виж CCD.

BNC connector - Bayonet Nut Connector - куплунг с байонетно заключване, използван при коаксиалните видеокабели.

Brightness control – контрол за настройка на осветеността (яркостта) на електронните визьори, монитори и тв-приемници, който не влияе на нивата на записваните сигнали от камерата или други източници на изображение.

CAB - Continuous Auto Black – автоматично непрекъснато поддържане на баланса на “ниво черно” по оптичен път.

Cable – кабел

CCD - Charge-coupled Device (англ. уред със зарядна връзка) е един от видовете светочувствителни матрици на цифров фото/видео апарат. При попадане на светлина върху матрицата, тя превръща оптичното изображение в електрически ток, който се преобразува във видео сигнал.

CCU - Camera Control Unit – или още RCU (Remote Control Unit) - блок за дистанционно управление на камерата. В българската специализирана литература се среща и съкращението “БУК” – Блок за управление на камерата.

CMOS - Complementary-symmetry/metal-oxide semiconductor - също вид светлочувствителна матрица, но с по-високи нива на шума и по-ниска чувствителност, в резултат на което се получават снимки с по-ниско качество. За сметка на това CMOS сензорите са по-евтини и използват значително по-малко енергия при работата си.

C-mount lens – обективи със стандартен принцип на захващане към корпуса на камерата – на резба, за разлика от другия принцип – на байонетния монтаж.

CNR - Chroma Noise Reduction – електронна редукция (потискане) на цветовия шум.

Coaxial cable – кабел с централен меден проводник, около който има изолация и “ширмовка” (маса).

Component video signal – компонентен видеосигнал – сигнал, състоящ се от сигнал на яркостта (Y-сигнал) и два цветни сигнала (на цветовата разлика между Y и съответно R и B), които са: R-Y и B-Y. Стойността на зеления компонент се получава автоматично от самото изваждане на червения и синия компоненти от яркостния сигнал. Комутират се три кабела за този сигнал.

Composite video signal – композитен видеосигнал, съдържащ в себе си информацията за яркостта и цвета (цветната подносеща честота), синхроимпулсите за хоризонтална и вертикална развивка и пакета за цветен сигнал, наречен Color burst signal (или само “burst”). Комутира се един кабел, по който се предават импулсите на този сигнал.

Contrast – контрастът е разликата в осветеността между най-ярката и най-тъмната част в картина или видеоизображение.

DCC - Dynamic Contrast Control – електронна компенсация на загубата на детайли (компенсация на контраста) при снимки срещу ярък фон. Може да репродуцира до 600 % динамичен обхват.

DDR - Digital Disk Recorder – уред за запис на дигитално видео, базиран на високоскоростните компютърни дискови устройства.

Depth of field – дълбочина на рязкоизобразяваното пространство, която се намира в определена зависимост от скоростта на снимане и количеството светлина, пропускано през обектива. Това е дистанцията между най-близката и най-далечната рязкоизобразявани точки (обекти “на фокус”) вътре в снимания кадър.

Digital – (цифров, дигитален) – форма, в която информацията, данните, сигналите, амплитудите им и пр. се дефинират чрез серия от числа – единици и нули – т.нар. бинарна (двоична) система. Например, двоичното предаване на числото 10 изглежда така: 01010 (или 1010), на числото 25 – 11001, на 16 – 10000...

Digitizing – “цифровизирането” (дигитализирането) на аналогово видео и/или аудио. При 8-битовото видео има 256 възможни градации между максимално бялото и минимално черното.

Distortion – дисторсия, изкривено, анормално, нежелано изменение на аудио или видеосигнала.

DNR - Digital Noise Reduction – цифров филтър, потискащ шумовете в изображението в CCD-преобразувателя.

DPC - Digital Pixel Conversion – технология, подобряваща качеството на видеоизображението, независимо от входната резолюция на видеосигнала.

DPR - Dual Pixel Readout – технология, осигуряваща видеоизображение без шум, дори в случаите на изкуствено електронно усилване на сигнала (gain-up).

Drop frame mode – режим с изпускане на кадри - SMPTE-тайм кодът тече с 30 кадъра в секунда (30 fps), докато NTSC-цветната телевизия използва 29.97 fps. Това води дотам, че дължина от 1 час на тайм-код-генератора е по-дълга от астрономическия 1 час със 108 кадъра, или около 3.6 секунди. За избягването на тази неточност, този режим изхвърля (не записва) 2 кадъра (2 frames) в тайм-кодът в началото на всяка минута, с изключение на всяка 10-а минута. Non-drop frame – режимът на запис на тайм-код е астрономически неточен, за разлика от Drop-frame – режимът.

Drop-out – намаляване нивото на сигнала под допустимата стойност или изчезването му вследствие на дефекти в магнитния слой на лентата. Наблюдава се (в аналоговото видео) като ярки хоризонтални проблясвания в изображението.

DT-function - Dynamic Tracking Function – възпроизвеждане на изображението от видеомагнетофоните с подобрен режим при скорост от 1/3 до 1 пъти скоростта на нормално възпроизвеждане.

DVD - Digital Video Disk (or Digital Versatile Disk) – нов формат за поддържането на MPEG-2 компресирано видео върху 5-инчов компактдиск.

DVR - Digital Video Recorder - наричани още цифрови видеорекордери, представляват самостоятелни устройства, които съдържат процесор и операционна система. Записват информацията на хард диск, т.е. не е необходимо да се подменят касети като при аналоговите системи. Обикновено са 4, 8 или 16-канални, тоест на тях може да се наблюдава изображението от 4, 8 или 16 камери. Видеорекордерите предлагат възможност за програмиране на постоянен запис, запис при движение или само в определени дни и часове, и имат функция за сигнализация при регистриране на нарушение във видеоохраняваните зони. Софтуерът на DVR устройствата поддържа лесен за употреба интерфейс, пакет основни и допълнителни функции, както и възможност за отдалечено наблюдение през LAN мрежа и Интернет.

Dynamic range – динамичен обхват; отношението между максималния входен сигнал и шума, изразено в децибели (отношение Сигнал/Шум – S/N Ratio).

EVS - Enhanced Vertical Definition System – метод на “прочит” на CCD-преобразувателя, който дава висока вертикална резолюция (530 тв линии), без увеличаване на замъгляването на движението в изображението (или без т.нар. “motion blur”).

Fade - затъмнение.

FAS - Full Auto Shooting mode – снимачен режим (и съответно - бутон, който го включва), при който всички настройки са автоматични.

FAW - Full-Time Auto White – виж ATW – Auto Tracing White.

FIT - Frame Interline Transfer – или още FTS – Frame-Transfer Sensor - тип CCD-преобразувател с пренасяне на заряда по кадър. Състои се от вертикално подредени колони от CCD-елементи.

Flare – или още Smear – вертикална светлинна ивица в кадъра, предизвикана от прекомерно силен източник на светлина в кадъра. В някои съвременни и скъпи видеокамери, този недостатък на CCD-функциите е отстранен.

Flicker – трептене на кадъра (често – неприятно за окото).

FM – Frequency Modulation – честотна модулация на сигнала.

Focal length – фокално разстояние – разстоянието от оптичния център на обектива до фокалната равнина(Focal plane).

Focal plane – фокална равнина – равнина, перпендикулярна на оста на обектива, в която паралелните лъчи, пречупени от обектива, се събират (фокусират) в точка.

Focus – наличието на рязкоконтурно (фокусирано) изображение, фокусирано с помощта на обектива върху фокалната равнина.

FPS - Frames per second - брой кадри в секунда.

Frame – кадър; наблюдаване на изображението кадър по кадър.

Freeze frame – “стопиране” на кадър – продължителното повторение на единичен видеокадър-изображение (frame).

Frequency – честота (брой) на трептене. Изразява се с мерната единица “херц” – Hz.

f-stop – бленда, диафрагма – големината на апертурата (отвора) на обектива, която може да се регулира от оператора, изразявана в числови съотношения (f-numbers). По-малкото число (числово съотношение) представлява по-голяма апертура (отвор) на обектива, през която преминава светлината; и обратното. Числовото съотношение (отбелязвано и на специалната диафрагмена гривна на обектива) е това на фокалната дължина на обектива, съотнесено към фактическия диаметър на отвора на диафрагмата.

Gain – степен на усилване; разликата между нивото на сигнала при входа на апаратурата и нивото на изхода й, обикновено изразявана в децибели (dB). В наши дни, максималното усилване на видеосигнала от видеокамерите е 32 dB, което обаче повишава шума в изображението.

Хиперфокално разстояние – в оптиката - начало на безкрайност.

HAD - Hole-Accumulated Diode- структура на CCD-сензор, конструирана да потиска определен тип електронни шумове в самото CCD.

HDTV - High Definition Television – или още HDVS (High Definition Video System) - телевизионен формат с възможност за широкоекранно съотношение на страните на кадъра (16x9, за разлика от това на конвенционалното 4x3) и по-висока разделителна способност (резолюция).

Hertz – херц (Hz) - единица мярка за трептене (в секунда). Цикъл в секунда.

HF - Hochfrequenz – (нем.) – висока честота (High Frequency – англ.ез.)

Hi-Fi - High Fidelity – висококачествен; с висока точност на възпроизвеждане.

Hiss – специфичен “фонов” шум, генериран в аудиосистемата, произлизащ от микрофоните, усилвателите и лентата.

Hum – нежелан паразитен нискочестотен звуков шум, предизвикан от неправилно споен или заземен аудиокабел или верига.

Hyper HAD CCD – (Виж HAD) – съвременен тип високочувствителен CCD-преобразувател с микропризми върху всеки елемент на CCD-матрицата. При него се избягва т.нар. “smear” в изображението – вертикалната светлинна ивица, предизвикана от ярък светлинен източник в кадъра. On-Chip-Lens-технологията повишава светочувствителността до диафрагмиране (ирис) F8 при 2000 лукса и ниво Сигнал/Шум 60 dB.

ILTS - Interline-Transfer Sensor – тип CCD_преобразувател с пренасяне на зарядите по редове – не се прехвърля целия кадър в секцията за запомняне, а само отделна част от него – за разлика от FTS-сензора (виж FIT / FTS).

In - Input – вход.

Iris – ирис, диафрагма - кръгъл механичен уред, съставен от фини метални пластинки, вграден в обектива (на фото-, кино- или видеокамерите), позволяващ контрол върху количеството светлина, която да преминава през лещите на обектива, посредством варирането на диаметъра на неговата централна апертура (отвор).

Lags – “опашки”, светлинни провлачвания в изображението; тенденцията в някои вакуумни тв тръби на старите тв камери да се появяват светлинни паразитни опашки, особено забележими при движение на камерата, когато в кадър има ярки светлинни източници, след които се появяват “прогаряния”. В този случай големият заряд на кондензатора след поредната комутация чрез електронния лъч не се разрежда напълно и при следващата комутация формира видеосигнал, който именно води до появата на детайли в изображението, които липсват в оригинала.

Latent image – латентно изображение (нежелано), което остава върху екрана (кинескопа) след като източника на сигнала вече не подава сигнал.

LCD - Lead-Crystal Display – монитор с течни кристали.

LED – Light Emitting Diode - светодиод.

Lens hood – компендиум или сенник, закрепван отпред към обектива, предпазващ го от нежелани светлинни бликове и случайни отражения.

Level – ниво (на сигнал).

Lux - мерна единица за осветеност. Осветеност се нарича отношението между светлинния поток, падащ върху дадена повърхнина, и площта на тази повърхнина.Един лукс осветеност се създава от светлинен поток един лумен, падащ върху повърхност един квадратен метър, т.е. 1 lx = 1 lm/m2 Колкото е по-ниска стойността толкова картината е по-тъмна. 0 Lux е при осветеността при пълен мрак, 0.25 lux е осветвността при пълнолуние, а от 32000 до 100000 lux е осветеността в слънчевите дни. Камерите с параметри за осветеността над 1 lux са подходящи за работа само в добре осветени помещения. При камери, които ще се използват за запис на видео през нощта е необходимо да са снабдени с инфрачервено осветление, което да осветява обекта на запис.

Noise – шум; всеки нежелан сигнал, който се намесва и понижава чистотата на определен полезен сигнал – например, фоновото статично електричество (импеданс) на всяко записващо или усилвателно устройство, най-общо – 40 до 60 децибела под пиковото изходно ниво на уреда.

NRS – Noise Reduction System – електронна схема за потискане на шума.

NTSC - National Television Standards Committee – Национален комитет за телевизионни системи; така е наречена американската система за цветна телевизия; видеоформат, базиран на 525 броя обходни линни (редове), скорост на движение на лентата около 30 кадъра за секунда. Приложение – предимно в САЩ.

OTR – One-Touch Timer Record – при натискане на този бутон записът може да започне веднага, без да се програмира предварително, като автоматично се задава продължителността на записа.

Out – Output – изход (на сигнал).

PAL - Phase Alternate Line – изменение на фазата по редовете; така се нарича една от системите за цветна телевизия, разработена в бившата ФРГ. Приложение – най-вече в Европа. 625 хоризонтални линии тв кадрова разгъвка, 50 полукадъра в секунда (два полукадъра съставят един цял кадър – frame). От 625-те хоризонтални линии, само 576 се използват за изображението. Останалите съдържат допълнителна информация, като например за VITC (вертикалния интервален тайм-код) и синхроимпулсите.

Pan – панорамиране на камерата наляво или надясно.

Persistence - персистенция – свойството на човешкото око да задържа върху ретината едно изображение миг след като неговия източник е изчезнал (1/10 от секундата).

Pixel – съкращение от Picture Element - елемент на изображението, базовата единица, от която е съставено видео- или компютърното изображение. Представлява точка с определен цвят и яркост. Колкото повече пиксели има едно изображение, толкова по-голяма е неговата резолюция.

Power – захранване; бутон за включване захранващото напрежение към уреда.

PTZ - съкращение от Pan-Tilt-Zoom или Panning - Tilting - Zooming. В буквален превод означава Въртене-Накланяне-Приближаване. Това означава, че PTZ камерите могат да се въртят по всички оси както и да приближават изображението (оптично). Движението може да се контролира по много начини, като например ръчно - чрез използването на специализиран контролер или чрез команди изпращани чрез DVR, компютър или друго устройство за управление, използвайки RS-485 или RS-422 интерфейса. Камери описани като PAN-TILT означава, че те могат да се въртят по всички оси, но не могат да приближават изображението оптично.

Quartz-halogen – металохалогенно осветление, разчетено да поддържа коректна цветна температура на светлинния поток. Произвежда много по-мощен поток, в сравнение с конвенционалното халогенно осветление при същата консумация на енергия и е с ресурс, надхвърлящ този на халогенното с около 100 пъти. Тези лампи са изключително чувствителни към шокови вибрации и не трябва да се пипат с голи ръце.

Rack - рак – механична конструкция за подреждане на апаратура, с която се постига компактност и лесно свързване.

RCA – означение на тип звуков куплунг.

RCU - Remote Control Unit - виж CCU.

Rec – Record – запис.

Rem – Remote – дистанционно, отдалечено.

Reset – връщане в изходно положение.

RGB(R-G-B) - Red, Green, Blue - червен, зелен и син цветове. Първичните в цветната телевизия цветове.

Receiver – приемник на радиочестотен сигнал (RF signal) – радио, тунер или тв приемник.

Recorder – записващ аудио- или видео устройство.

Resolution – степента, до която е възможно да се различи или запише най-финия детайл на изображението. В киното се измерват двойките светли и тъмни линии на милиметър. В телевизията се измерват линиите при сканирането (обхождането от електронния лъч). По този начин, хоризонталната разделителна способност (резолюцията) на една видеокамера може да бъде измерена чрез броя на видимите вертикални линии, които се изобразяват по дължината на екрана. Виж TV Line.

RF - Radio Frequency – радиочестота, включително радио или телевизионна.

SDI – съкращение от Serial Digital Interface. Интерфейс за цифров обмен на данни.

SECAM – SEquence de Couleurs Avec Mémoire – последователност на цветовете със запомняне; една от системите за цветна телевизия, разработена във Франция, доскоро с приложение и в България. Видеоформатът е с 625 реда, 25 кадъра в секунда.

Sensitivity – чувствителност; способността на уред, като камера или микрофон, към светлинните или звуковите вълни, които той трансформира в полезни електронни сигнали.

Shutter speed – времетраенето, през което трае експозицията на изображението. Във видеокамерите това се постига с електронни вериги и схеми. Обикновено, при достатъчно силна светлина, колкото по-висока е скоростта на снимане, толкова по-ясно и фокусирано е изображението.

Smear - виж Flare

S/N - Signal-to-Noise ratio – отношението на “ниво Сигнал” към “ниво Шум”. При достигането на високо съотношение между тях, се получава ясна картина, без “шумове” в нея и в звука.

Standby – уредът е “в готовност”; изключено е захранването на камерата или видеомагнетофона, работи само часовника например.

SUPER HAD - вид матрица разработена от Sony. Най-каческвената е SONY EXVIEW HAD CCD. При тази технология, ефективността на осветяването се подобрява драстично като в основата на HAD (Hole-Accumulation Diode) сензора се вгражда светлинен обхват близък до инфрачервения и по този начин камерата става много чувствителна дори при съвсем ниска осветеност. Следващия модел е SONY SUPER HAD CCD. Това е вид CCD матрица разработка на SONY. HAD - Hole-Accumulation Diode - нов тип диод, разработка пак на Sony. Общо взето това е нова технология и нов тип CCD чрез който рязко се повишава чувствителността на самия сензор.

Timer – устройство за автоматично включване или изключване на видеорекордера в режим на запис и/или възпроизвеждане.

Tilt – движение на камерата нагоре и надолу около страничната й ос.

TV Line - ТВ линия - стандартна мерна единица за определяне на разолюцията при аналоговата телевизия. Вместо да означават мястото на дискретите на екрана, както пикселите при цифровия кадър, ТВ линиите показват максималния брой промени (преминаване от бяло в черно), които могат да се осъществят в една хоризонтална линия при аналоговата телевизия. При аналоговата телевизия, броят на черните и белите (вертикални) линии, които могат да се видят на екрана, се използва за определяне TV линиите. Във видеонаблюдението, този параметър се използва за да се определи качеството на картината, което дадена камера може да достигне.

VCA - Voltage-Controlled Amplifier – усилвател с контол на напрежението.

Video gain – количествено усилване на видео- или аудиосигнал, изразявано в децибели (dB).

WBA - White balance adjustment – настройка на баланс на белия цвят, необходима за правилната репродукция на белия цвят именно като бял и определянето на останалите цветове спрямо него. При смяна на светлинните условия (смяна на цветната температура на светлината) е нужно видеокамерата да се балансира наново.

Zoom – промяна на фокусното разстояние на обектива, варио, “зумиране”; постепенната промяна на плана на изображението в кадъра от общ план (широкоъгълен) към детайл (телеобектив) и обр. Представлява гривна с ръчка върху снимачния обектив, чиято функция е дублирана с двубутонен комбиниран потенциометър.

Zoom lens – вариообектив.

Zoom ratio – съотношението между най-късото и най-дългото фокусно разстояние на вариообектива. Например: 14-кратен обектив се бележи с “14х” и означава фокусно (варио) съотношение 14 : 1.